Sammic_logo

SAMMIC là một nhóm các công ty có hoạt động tập trung vào phát triển, sản xuất và thương mại hóa Thiết bị cho Dịch vụ ăn uống và Khách sạn, Thương mại được cấp phép và Công nghiệp Thực phẩm. Được thành lập vào năm 1961 bởi những người kinh doanh địa phương, công ty bắt đầu hoạt động như một nhà sản xuất thiết bị để chuẩn bị thực phẩm năng động.

 

Giặt đồ

Undercounter Dishwasher

Under counter Dishwasher

Hood-type Dishwasher

Pass-Through Dishwasher

Conveyor Dishwasher

Conveyor Dishwasher

Pot Washer

Pot Washer

Cutlery Polisher

Cutlery Dryer

 

Chuẩn bị năng động

Potato Peeler

Potato Peeler

Salad Dryer

Salad Dryer

Potato Chipping

Potato Chipping

Vegetable Preparation

Vegetable Preparation

Combi Machine

Combi Machine

Food Processor

Food Processor

Hand Blender

Hand Blender

Turbo Liquidiser

Turbo Liquidiser

Planetary Mixer

Planetary Mixer

Spiral Mixer

Spiral Mixer

Pizza Former

Pizza Former

Baguette Slicer

Baguette Slicer

Commercial Scale

Commercial Scale

Meat Micer

Meat Mincer

Meat Slicer

Meat Slicer

Bone Saw

Bone Saw

Hamburger Press

Hamburger Press

Can Opener

Can Opener

 

Bảo quản thực phẩm và Sous-Vide

Vacuum Machine

Vacuum Machine

External Vacuum

External Vacuum

Sous-vide Circulator

Sous-vide Circulator

Blast Chiller

Blast Chiller

Thermo Sealer

Thermo Sealer

 

Snack Bar-Pizzeria

Commercial Juicer

Commercial Juicer

Multi Juicer

Multi Juicer

Blender

Blender

Soup Kettle

Soup Kettle

Microwave Oven

Microwave Oven

Toaster

Toaster

Salamander

Salamander

Contact Grill

Contact Grill

Table Top Fryer

Table-Top Fryer

Knife Sterilizer

Knife Sterilizer